+662 161 4963           

การให้บริการประกันภัย

       “การให้บริการด้านประกันภัยของ บริษัท ที่ปรึกษาประกันภัยชาร์เตอร์ด จำกัด มีแรงผลักดันจากความปรารถนาเพื่อสร้างบริการที่มีคุณค่าและคุ้มค่าให้แก่ลูกค้า และ เพื่อบรรลุมาตรฐานสูงสุดอย่างมืออาชีพ โดยมุ่งมั่นที่จะก้าวไปให้ถึงจุดหมายนี้ด้วยความชัดเจน โปร่งใส และ มีการพัฒนาด้านการบริการอย่างต่อเนื่อง”
การบริการด้านกรมธรรม์ประกันภัยของเราครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้ :
- ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าด้านการประกันภัยเพื่อตอบสนองความต้องการ
- จัดหาผู้รับประกันภัยทั้งในรูปแบบประกันภัยรายเดี่ยว และประกันภัยร่วม และ/หรือประกันภัยต่อ
- ให้คำแนะนำเมื่อลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครองต่าง ๆ
- ดูแลและประสานงานให้ลูกค้าในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ขอบเขตการดำเนินงาน

- การประกันภัยการสูญเสียรายได้
- การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
- การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา
- การประกันภัยความเสียหายจากโครงการล่าช้า (การขนส่งสินค้า)
- การประกันภัยความรับผิดของกรรมการบริษัทและเจ้าหน้าที่
- การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดสำหรับงานติดตั้งเครื่องจักร
- การประกันภัยธุรกิจพลังงาน น้ำมันและก๊าซ
- การประกันภัยอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์
- การประกันอัคคีภัย
- การประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้างและการค้ำประกัน
- การประกันภัยทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย
- การประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ
- การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด สำหรับอุตสาหกรรม
- การประกันภัยสำหรับตัวเรือและสินค้า
- การประกันภัยเงินสด
- การประกันภัยรถยนต์
- การประกันภัยเครื่องจักรหยุดชะงัก
- การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์
- การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล/ประกันสุขภาพกลุ่ม
- การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย
- การประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพ
- การประกันภัยโจรกรรม
- การประกันภัยการเดินทาง
- การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
- ฯลฯ


การยืนยันกรมธรรม์ประกันภัย

1. ภายหลังจากลูกค้าตกลงทำสัญญาการประกันภัย เราจะทำหนังสือถึงลูกค้าเพื่อยืนยันความคุ้มครองและข้อกำหนดของการประกันภัย ทันทีที่สามารถดำเนินการได้
2. เราประสานงานกับผู้รับประกันภัยเพื่อให้จัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยทันทีเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมถึงการตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัย
3. เราแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หากไม่เป็นไปตามคำสั่งของลูกค้าหรือถ้าต้องการคำชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นใดๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราทันที
4. เราแนะนำให้ลูกค้าเก็บรักษาเอกสารยืนยันความคุ้มครองและกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดตราบใดที่ยังสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยได้