+662 161 4963           

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

         บริษัท ที่ปรึกษาประกันภัยชาร์เตอร์ด จำกัด มุ่งมั่นที่จะปกป้องดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของบริษัทฯ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้กำหนดวิธีการที่บริษัทฯ จัดเก็บรวบรวม นำไปใช้และปกป้องดูแลความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้มาจากการดำเนินงานทางธุรกิจ โดยนโยบายนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งลูกค้าแต่ละท่านให้ข้อมูลกับบริษัทฯ และบังคับใช้ภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลตามประเภทดังต่อไปนี้
- ชื่อ เพศ วันเดือนปีเกิด
- รายละเอียดการสมรส และครอบครัว
- รายละเอียดการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล
- รายละเอียดการจ้างงาน รายได้ ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลและของธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารสำหรับรับชำระเงิน
- รายละเอียดการรักษาพยาบาลและสุขภาพ
- รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับใช้ในการจัดประกันภัย
- รายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ
- ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนที่ลูกค้ามีอยู่
- ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
- รายละเอียดของข้อมูลบัญชีผู้ใช้เว็บไซต์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของบริษัทฯ
- ข้อมูลการตอบแบบสอบถามของบริษัทฯ

2. วัตถุประสงค์หลักของการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้นั้น จะถูกใช้ดังต่อไปนี้:
- เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการจัดทำและต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยให้กับลูกค้าของบริษัทฯ
- เพื่อประเมินความต้องการเพิ่มเติมด้านประกันภัยของลูกค้าของบริษัทฯ
- เพื่อทำการตลาดของผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้ามุ่งหวัง
- เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหม หรือเหตุที่อาจจะทำให้เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมซึ่งได้แจ้งมาโดยลูกค้าหรือลูกค้าอาจถูกเรียกร้องค่าเสียหายหรือกรณีอื่นใดที่ลูกค้ามีส่วนเกี่ยวข้อง
อันเกี่ยวเนื่องกับกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทฯ ดูแลจัดการ และเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ/ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
- เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และวิจัยทางการตลาด
- เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ที่อยู่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับจรรยาบรรณ หรือแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลภายใต้ศาลใดๆ

3. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรวบรวมไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ แต่อาจเปิดเผยให้กับบุคคลอื่นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ (2) บุคคลอื่นหมายรวมถึง
- บริษัทประกันภัย/บริษัทรับประกันภัยต่อ
- คนกลางอื่นๆ หรือผู้ให้บริการต่างๆ
- ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพที่ต้องทำงานร่วมกับบริษัทฯ เช่น ผู้ประเมินและนักกฎหมาย
- บริษัทในเครือ พนักงาน ตัวแทนหรือคู่สัญญา
- บุคคลภายนอกที่ทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อเสนอและทำการตลาดหรือจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการให้แก่ลูกค้า
- บุคคลภายนอกที่ให้บริการแก่บริษัทฯ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- หน่วยงานที่กำกับดูแลหรือหน่วยงานของรัฐภายใต้ศาลใดๆที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือแนวทางปฏิบัติต่างๆ เป็นต้น

4. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการตลาดขายตรง
บริษัทฯ อาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มีอยู่เพื่อทำการตลาดขายตรงของผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ

5. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์การนำไปใช้งานที่ระบุในเอกสารนโยบายฉบับนี้ หรือตามที่กฎหมายหรือกฎข้อบังคับกำหนดไว้

6. การดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ ได้นำมาตรการด้านการควบคุมดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศมาใช้อย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลบนเว็บไซต์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่ไม่อาจรับประกันได้ว่าการควบคุมดูแลการรับและส่งข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตจะมีความปลอดภัย 100% หากท่านพบว่าการใช้บริการเว็บไซต์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที โดยส่งรายละเอียดผ่าน “แบบฟอร์มสอบถาม” ในหน้า “ติดต่อเรา”

7. การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ
เว็บไซต์/โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ อาจมีลิงค์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเท่านั้น เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้มีเงื่อนไขการใช้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดขึ้นเองเป็นของแต่ละเว็บไซต์ บริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมหรือดูแลรับผิดชอบในเว็บไซต์ของผู้อื่น ดังนั้น ท่านต้องอ่านนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชมอย่างระมัดระวัง

8. คุกกี้
คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชมแต่ละท่าน บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้เพื่อการจดจำและทำความเข้าใจความต้องการของผู้เยี่ยมชมขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ
รวมทั้งทำให้บริษัทฯ สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ หากลูกค้าไม่ประสงค์จะให้บริษัทฯ ใช้คุกกี้ ท่านสามารถตั้งค่าไม่ให้มีการใช้คุกกี้ได้ที่เว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน

9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล โดยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะนำไปปรับปรุงและแสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ทุกครั้ง